ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ RESIDENCY
Το Pocket Dance Residency 2020 (PDR) είναι μια συνεργασία μεταξύ του Pocket Dance Festival και του Studio 29A ώστε να δημιουργήσει και να προσφέρει ένα πρόγραμμα διαμονής και δημιουργίας για καλλιτέχνες. Η περίοδος του Residency θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 17 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Residency αποσκοπεί να υποστηρίξει χορογράφους στην δημιουργική διαδικασία, συνδέοντάς τους ταυτόχρονα με άλλους διεθνείς καλλιτέχνες και την χορευτική σκηνή και το κοινό της Θεσσαλονίκης. Οι παραστάσεις χορού θα παρουσιαστούν στις 4-5-6 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο στόχος του Residency είναι:
1. Να προσφέρει χώρο και πλαίσιο σε επαγγελματίες καλλιτέχνες και ομάδες χορού, ώστε να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν.
2. Να προσφέρει υψηλής ποιότητας παραστάσεις και άλλες χορευτικές εκδηλώσεις στους πολίτες της Θεσσαλονίκης.
3. Να βοηθήσει τους χορογράφους να συναντήσουν και να δημιουργήσουν σε
συνεργασία με χορευτές και άλλους επαγγελματίες καλλιτέχνες από την
Θεσσαλονίκη.
4. Να προσφέρει χώρο σε διατεχνικές ομάδες, χορογράφους που δουλεύουν με την κοινότητα και δημιουργούς στον δημόσιο χώρο.

ΧΡΟΝΟΣ
Αύγουστος 17 – Σεπτέμβριος 6, 2020.

ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ/ΟΜΑΔΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Έξοδα μετακίνησης έως 100€/άτομο
2. Βασικά έξοδα παραγωγής
3. Διαμονή με φιλοξενία σε σπίτια συνεργατών
4. Στούντιο για πρόβες
5. Χώρος για 2 παραστάσεις με Κουπόνι Ελεύθερης Συνεισφοράς (ποσοστό εκ των
εσόδων στους καλλιτέχνες)
6. Υποστήριξη στην Παραγωγή και στην Επικοινωνία της παράστασης
7. Οπτικό Υλικό της παράστασης (Βίντεο/Φωτογραφίες)
8. Κάλυψη στον τύπο
9. Ελεύθερη είσοδος στις υπόλοιπες παραστάσεις
10. Δυνατότητα διδασκαλίας ενός master class
11. Συμβουλευτική
12. Υποστήριξη στην επικοινωνία με τοπικούς καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ:
1. Οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι διαθέσιμοι για το σύνολο των 3 εβδομάδων του residency.
2. Θα παραχθεί μια παράσταση και θα παρουσιαστεί στο τέλος του προγράμματος.
3. Συνεργασίες μεταξύ των καλλιτεχνών και της τοπικής καλλιτεχνικής κοινότητας θα προτιμηθούν.
4. Θα προτιμηθούν προτάσεις που περιλαμβάνουν διατεχνικές συνεργασίες.
5. Προτάσεις με κοινοτικό προσανατολισμό και δημιουργία στον δημόσιο χώρο θα εκτιμηθούν.

ΑΙΤΗΣΗ
– Συμπληρώστε την αίτηση έως 27 Μαΐου 2020.
– Καταθέστε το ποσό των 15€ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
Κάτοχος Λογαριασμού: ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡ.ΛΟΓ.: 0026 0206 17 0201278846
Τράπεζα: EUROBANK
IBAN: GR8602602060000170201278846
BIC: ERBKGRAAXXX
Στην περιγραφή συμπληρώστε: «PDR Όνομα + Επώνυμο»
– Αποστολή απόδειξης κατάθεσης στο pocketdancefest@gmail.com

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΩΣ: 27 Μαΐου 2020
Οι καλλιτέχνες θα λάβουν απάντηση το αργότερο έως 7 Ιουνίου 2020.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
pocketdancefest@gmail.com
http://pocketdancefestival.com/

ABOUT THE RESIDENCY
The Pocket Dance Residency 2020 (PDR) is a collaboration between the Pocket Dance Festival and Studio 29A, so as to create and provide a residency program for artists. The residency period will take place in Thessaloniki, Greece, from August 17th to September 6th 2020.

The Residency aims to support choreographers in the creation process, connecting them at the same time with other international artists and the dance scene and audience of Thessaloniki. The Dance performances will be presented in September 4-5-6, 2020.

The goal of the Residency is:
1. to offer space and context to professional dance artists and groups to create and present.
2. to offer professional and high quality dance performances and other dance events to the citizens of Thessaloniki.
3. to help choreographers to meet and create with dancers and other professional artists from Thessaloniki.
4. to offer space to interdisciplinary groups, community dance choreographers and public space creators.

TIME
August 17th – September 6th, 2020.

EACH ARTIST/GROUP RECEIVES:
1. Travel costs up to 100€/person
2. Basic production costs
3. Accommodation with hosts
4. A working studio
5. Venue for 2 Performances with an open price (percentage to the artist)
6. Production and communication support for the performance
7. Pictures and videos from the performances
8. Press coverage
9. Free pass to attend the other performances
10. Opportunity to teach 1 master class
11. Counseling
12. Contact with local artists and professionals

EXPECTED FROM THE ARTISTS
1. The artists should be fully committed to the three weeks residency program.
2. One performance will be produced and presented by the end of the program.
3. Collaborations between the artists and the dance community would be preferable.
4. Interdisciplinary Proposals will be preferable.
5. Proposals connected with community and public space will be preferable.

APPLY
– Fill out the application until May 27th, 2020.
– Transfer the 15€ application fee to the following bank account:
Account Holder: ANGELIDOU VASILIKI
Bank: EUROBANK
IBAN: GR8602602060000170201278846
BIC: ERBKGRAAXXX
Reference for your transfer: PDR First Name + Last Name
– Send the receipt of your transfer to the pocketdancefest@gmail.com

APPLICATION DEADLINE: May 27th 2020
We aim to get back to each artist/group by June 7th, 2020

INFO
pocketdancefest@gmail.com
http://pocketdancefestival.com/