Pocket Dance Residency 2020

Ανακοίνωση του PDR (Pocket Dance Residency) 2020.

Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι το PDR (PocketDanceResidency) 2020 δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος.
Η οργανωτική ομάδα, μετά από πολλές συζητήσεις και προσπάθειες διευθέτησης των προβλημάτων που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, αποφάσισε να ακυρώσει την φετινή διοργάνωση.

Οι λόγοι είναι οι εξής:

 • Το PDR 2020, όπως και το PDF 2019, διοργανώθηκαν από μια ομάδα καλλιτεχνών και όχι από μια ομάδα παραγωγής, ή κάποιον κρατικό φορέα. Η διοργάνωση των καλλιτεχνικών αυτών εγχειρημάτων αγκαλιάστηκε και υποστηρίχθηκε οικονομικά κατά κύριο λόγω από την τοπική κοινωνία και φίλους της τέχνης. Η παραπάνω επιλογή είναι κομβικής σημασίας για δύο λόγους. Αφενός καθιστά το φεστιβάλ ανεξάρτητο από κρατικές επιχορηγήσεις και κατευθύνσεις και αφετέρου το καθιστά απόλυτα συνδεδεμένο με την μοίρα της ευρύτερης κοινότητας εργαζομένων (ειδικά των εργαζομένων στον χώρο της εστίασης). Αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινότητα ανθρώπων που μας στήριξε πέρυσι δεν θα είναι σε θέση να το κάνει φέτος, καθώς έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει. Ως ομάδα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα γεγονότα και οφείλουμε να συμπαρασταθούμε στους εργαζόμενους της πόλης.
 • Οι παραστάσεις και το residency που στοχεύαμε να διοργανώσουμε φέτος επίσης προσκρούουν στις απαγορεύσεις διοργάνωσης παραστάσεων που έχουν αναγγελθεί. Σε ένα αβέβαιο μέλλον, καθίσταται ακόμα δυσκολότερο να προγραμματίσουμε οτιδήποτε, ακόμα και εάν η πανδημία εξελιχθεί θετικά. (Tο video dance είναι μια άλλη μορφή τέχνης με τους δικούς τους όρους και καλλιτεχνικές αρχές και τεχνικές, αλλα δε συμπεριλαμβανόταν στο πλαισιο του pdr 2020).
 • Η ομάδα του Pocketαρνείται πεισματικά να διοργανώσει παραστάσεις σε ψηφιοποιημένο χώρο. Η μέθεξη που συντελείται εντός ενός κοινού χώρου, με την φυσική παρουσία κοινού και περφόρμερ είναι μοναδική και αναντικατάστατη.
 • Αρνούμαστε να βρούμε υποκατάστατα και να κανιβαλίσουμε την τέχνη μας.
  Αρνούμαστε να ζητήσουμε από τους καλλιτέχνες που παρέστησαν στο περσινό φεστιβάλ την άδεια για προβολή των παραστάσεών τους Online. Η επιλογή αυτή ανήκει στον κάθε καλλιτέχνη προσωπικά, στο βαθμό που επιθυμεί να μοιραστεί το αρχειακό του υλικό. Οι ζωντανές παραστάσεις έχουν έναν χώρο και αυτός είναι ο φυσικός. Οποιαδήποτε προβολή διαδικτυακά έχει στόχο ιστορικό, ερευνητικό ή/και εκπαιδευτικό. Θεωρούμε ότι η ζωντανή τέχνη αυτή τη στιγμή δέχεται επίθεση στο πιο ουσιαστικό της στοιχείο και δεν συναινούμε σε κανενός είδους μετάλλαξή της. Καλούμε επίσης τους καλλιτέχνες να αντισταθούν στις online προβολές και να χρησιμοποιήσουν την εφευρετικότητά τους στους τρόπους που θα έρθουν κοντά στην κοινωνία στον πραγματικό χωροχρόνο.
 • Το περιεχόμενο του residency και το περιεχόμενο κάθε καλλιτεχνικής συνάντησης είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή το περιεχόμενο όπως είχε διαμορφωθεί στο PDR 2020 είναι άκαιρο και άτοπο. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε πολιτιστικά γεγονότα που δεν περικλείουν την πραγματικότητα, και αυτός είναι ίσως ο πιο σημαντικός λόγος που αποφασίσαμε να ακυρώσουμε την πραγματοποίηση του PDR 2020, με στόχο να δώσουμε χρόνο στους εαυτούς μας να συλλογιστούμε τι είναι σημαντικό, τι επείγει, τι σημαίνει η καλλιτεχνική δημιουργία αυτή τη στιγμή και ποιους αφορά.

Στόχος μας με την ανακοίνωση αυτή είναι επίσης να προκαλέσουμε μια συζήτηση γύρω από το μέλλον της τέχνης και του πολιτισμού και την τροπή που ενδεχομένως θα πάρει στα επόμενα χρόνια. Για μας είναι πολλά τα ερωτήματα και έχουμε την διάθεση να ακούσουμε όλες τις πλευρές και να συμβάλουμε στην συζήτηση που έχει ανοίξει.
Θεωρούμε ότι οι όροι καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αλλάξουν και η σύνδεση με την κοινότητα και τον τόπο είναι ύψιστης σημασίας.
Η διασύνδεση των καλλιτεχνών και των τεχνών και η δημιουργία με πιο δημοκρατικές διαδικασίες είναι απαραίτητη.
Το Πόκετ θα επιστρέψει σύντομα στην πόλη που το αγάπησε και το αγκάλιασε. Ας αδράξουμε τις ημέρες μέχρι την επόμενη μας συνάντηση για να φέρουμε το ζήτημα της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης. Ο καιρός γαρ εγγύς…

Με ειλικρίνεια και μέσα από την καρδιά μας,
Βίκυ Αγγελίδου & Νατάσσα Αραμπατζή
Για το Pocket.

Announcement of PDR (Pocket Dance Residency) 2020.

It is with great sadness that we announce that the PDR (Pocket Dance Residency) 2020 will not take place this year.
The organizing team, after many discussions and efforts to resolve the problems that arose due to the Covid-19pandemic, decided to cancel this year’s event.

The reasons are the following: 

 • PDR 2020, like PDF 2019, was organized by a group of artists and not by a production team, or a government agency. The organization of those artistic endeavors was embraced and supported financially mainly by the local community and art supporters. For us, the above option is crucial for two reasons. On the one hand, it makes the festival independent of state grants and directives, and on the other hand, it makes it completely interdependent to the fate of the wider local community of workers. We have come to realize that the community of people who supported us last year will not be able to do so this year, as it has been irreparably hurt and will take time to recover. As a team wecannot ignore the facts and we deem it necessary to support the workers of the city.
 • The performances and the residency that we aimed to organize this year also stand toface the prohibitions of organizing performances that have been announced by the government. In suchan uncertain future, it becomes even more difficult to plan anything, even if the pandemic develops positively.
 • The Pocket organizing team stubbornly refuses to organize performances in a digital space. The participation that takes place within a common space, with the physical presence of the public and the performers is unique and irreplaceable. We, therefore, refuse to cannibalize our art.
 • We refuse to ask the artists who were present at last year’s festival for permission to show their performances online. The specific choice is up to each artist personally, to the extent that he/she wishes to share his archival material. Live performances have a space and that is the physical one. Making a performance accessible online has a historical and / or educational purpose only. We believe that liveart is currently under attack in its most essential element and we do not agree to any kind of mutation. Moreover, we invite artists to resist online screenings and use their ingenuity in ways that will bring society closer to real space-time.
 • The content of the residency and the content of each artistic meeting are very important elements. At the moment, the content as it was formulated for PDR 2020 is untimely and inappropriate. We cannot support cultural events that do not touch on a common reality, and that is perhaps the most important reason why we decided to cancel the PDR 2020, in order to give ourselves time to delve into what is important, what is urgent, what artistic creation means right now and to whom it is addressed.

Furthermore, with this announcement we also aim to provoke a discussion about the future of art and culture and the turn it may take in the coming years. There are many questions that have become relevant for us and we are in the mood to listen to all sides and contribute to the discussion that has opened.

We believe that the conditions for artistic creation will change in the near future and connection with the community and the place is of the utmost importance.

The interconnection of artists and the arts and creation under more democratic processes are essential.
Pocket will return shortly to the city that loved and embraced it. Let’s seize the days until our next meeting to place the matter of artistic creation to the center of public discussion. Time is near…

With all sincerity and from the bottom of our heart,
VickyAngelidou & NatassaArabatzi,
For Pocket.